Menu Đóng

Báo cáo kiểm toán BDO 2019 (bản dịch) | Skyway

Bao cao kiem toan BDO 2019 dich TV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Gửi tới các cổ đông của Unitsky String Technologies Co.
Gửi Tổng giám đốc Nadezhda Kosareva
Gửi kế toán trưởng Nadezhda Pinchuk
Tham khảo, số: 04-05 / 60/1
Ngày: 30/04/2020

Ý kiến đủ điều kiện

Thông tin về bên được đánh giá:
Tên: Unitsky String Technologies Co.
Địa điểm: Cộng hòa ngoài khơi Belarus, 222838, vùng Minsk, quận Pukhovichi, hội đồng làng Novoselkovsky, quận 35, đường Zorny Shlyakh, Maryina Gorka.
Thông tin về đăng ký tiểu bang: được ban hành trên cơ sở quyết định của Ủy ban điều hành thành phố Minsk ngày 12 tháng 2 năm 2015 số 192425076
Số nhận dạng của người thanh toán: 192425076

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của Unitsky String Technologies Co., công ty con của nó (sau đây gọi là “Tập đoàn”), bao gồm:

  • Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, ngày 31 tháng 12 năm 2018 và ngày 01 tháng 01 năm 2018;
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho các năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 và ngày 31 tháng 12 năm 2018; và
  • Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất, bao gồm tóm tắt các chính sách kế toán quan trọng.

Theo quan điểm của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng có thể xảy ra của các vấn đề được mô tả trong phần Cơ sở cho ý kiến đủ điều kiện, báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo trình bày tương đối, về mọi khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, ngày 31 tháng 12 năm 2018 và Ngày 1 tháng 1 năm 2018 và tình hình hoạt động tài chính và dòng tiền của công ty cho các năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 và ngày 31 tháng 12 năm 2018 theo các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế.

Cơ sở cho ý kiến đủ điều kiện

Suy giảm “Chi phí phát triển”

Theo IAS 36 “Suy giảm tài sản” bất kể có bất kỳ dấu hiệu nào của sự suy giảm hay không, một đơn vị phải kiểm tra một tài sản vô hình chưa có khả năng sử dụng để sửa chữa hàng năm bằng cách so sánh giá trị ghi sổ của nó với giá trị có thể thu hồi.

Ban lãnh đạo của Tập đoàn đã không kiểm tra “Chi phí phát triển” cho sự suy giảm.

Giá trị ghi sổ của “Chi phí phát triển” tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 là 32.987 nghìn đô la Mỹ, tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 là 21.133 nghìn đô la Mỹ và tại ngày 1 tháng 1 năm 2018 là 12.352 nghìn đô la Mỹ.

Note: BDO LLC là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo luật pháp của Cộng hòa Belarus, là thành viên của hiệp hội quốc tế các công ty độc lập BDO International Limited. Tên BDO đề cập đến các công ty là thành viên của BDO International Limited, của Anh với trách nhiệm hữu hạn bằng sự đảm bảo quyền của những người tham gia.

Được dịch bởi: Đoàn Mai Thu 

Cơ sở cho Ý kiến ​​Đủ điều kiện (kết thúc)

Do các trường hợp nêu trên, chúng tôi không thể ước tính một cách đáng tin cậy số suy giảm của “Chi phí phát triển”, do đó xác định xem liệu kết quả tài chính hợp nhất cho năm 2019 và 2018, cũng như “Chi phí phát triển” và lỗ để lại ở mức 31 hay không. Tháng 12 năm 2019, ngày 31 tháng 12 năm 2018 và ngày 1 tháng 1 năm 2018, được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Tập đoàn, có thể cần phải điều chỉnh.

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế (sau đây gọi là – “ISAS”). Trách nhiệm của chúng tôi theo các chuẩn mực đó được mô tả kỹ hơn trong phần Trách nhiệm của Kiểm toán viên đối với việc Kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất trong báo cáo của chúng tôi. Chúng tôi độc lập với Tập đoàn theo quy định của Ban Chuẩn mực Đạo đức Quốc tế về Quy tắc Đạo đức dành cho Kế toán viên Chuyên nghiệp (Bộ luật IESBA) và chúng tôi đã hoàn thành các trách nhiệm đạo đức khác của mình theo các yêu cầu này. Chúng tôi tin rằng bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến ​​đủ điều kiện của chúng tôi.

 

Trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất theo IFRSs và đối với kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để giúp cho việc lập báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu, cho dù do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Khi lập báo cáo tài chính hợp nhất, Ban Giám đốc có trách nhiệm đánh giá khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn, tiết lộ, nếu có, các vấn đề liên quan đến hoạt động liên tục và sử dụng cơ sở kế toán hoạt động liên tục trừ khi Ban Giám đốc có ý định thanh lý Tập đoàn hoặc ngừng hoạt động, hoặc không có giải pháp thay thế thực tế nào khác ngoài việc làm như vậy.

 

Trách nhiệm của Kiểm toán viên đối với việc Kiểm toán Báo cáo Tài chính Hợp nhất

Mục tiêu của chúng tôi là đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất nói chung có không có sai sót trọng yếu, do gian lận hoặc nhầm lẫn và phát hành báo cáo kiểm toán bao gồm ý kiến của chúng tôi hay không. Đảm bảo hợp lý là mức độ đảm bảo cao, nhưng không phải là đảm bảo rằng cuộc đánh giá được thực hiện theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam sẽ luôn phát hiện ra sai sót trọng yếu khi nó tồn tại. Các sai sót có thể phát sinh do gian lận hoặc nhầm lẫn và được coi là trọng yếu nếu xét riêng lẻ hoặc tổng thể, chúng có thể ảnh hưởng một cách hợp lý đến các quyết định kinh tế của người sử dụng dựa trên các báo cáo tài chính này.

Là một phần của cuộc đánh giá theo ISA, chúng tôi thực hiện xét đoán chuyên môn và duy trì thái độ hoài nghi nghề nghiệp trong suốt cuộc đánh giá. Chúng tôi cũng :

  • Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất, cho dù do gian lận hoặc nhầm lẫn, thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm toán thích ứng với những rủi ro đó, đồng thời thu thập bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến của chúng tôi. Rủi ro không phát hiện ra sai sót trọng yếu do gian lận cao hơn so với sai sót do nhầm lẫn, vì gian lận có thể liên quan đến sự thông đồng, giả mạo, cố ý bỏ sót, trình bày sai hoặc kiểm soát nội bộ bị khống chế.
  • Hiểu biết về kiểm soát nội bộ liên quan đến cuộc kiểm toán để thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với hoàn cảnh, nhưng không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn.
Note: BDO. Đã đăng ký Bản quyền . Xuất bản tại Cộng hòa Belarus

Được dịch bởi: Đoàn Mai Thu 

Trách nhiệm của Kiểm toán viên đối với việc kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất (kết thúc)

  • Đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán và các thuyết minh liên quan của Ban Giám đốc.
  • Kết luận về sự phù hợp của việc Ban Giám đốc sử dụng cơ sở kế toán hoạt động liên tục và dựa trên bằng chứng kiểm toán thu được, liệu có tồn tại sự không chắc chắn trọng yếu liên quan đến các sự kiện hoặc điều kiện có thể gây nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn hay không. Nếu chúng tôi kết luận rằng tồn tại một yếu tố không chắc chắn trọng yếu, chúng tôi buộc phải thu hút sự chú ý trong báo cáo kiểm toán của kiểm toán viên về những thông tin thuyết minh liên quan trong báo cáo tài chính hợp nhất hoặc nếu những thuyết minh đó không đầy đủ, thì chúng tôi phải sửa đổi ý kiến của mình. Kết luận của chúng tôi dựa trên bằng chứng kiểm toán thu được cho đến ngày lập báo cáo kiểm toán của chúng tôi. Tuy nhiên, các sự kiện hoặc điều kiện trong tương lai có thể khiến Nhóm ngừng hoạt động liên tục.
  • Đánh giá cách trình bày tổng thể, cấu trúc và nội dung của báo cáo tài chính hợp nhất, bao gồm cả phần thuyết minh và liệu báo cáo tài chính hợp nhất có phản ánh các giao dịch và sự kiện cơ bản theo cách thức trình bày hợp lý hay không.
  • Thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về thông tin tài chính của các đơn vị hoặc hoạt động kinh doanh trong Tập đoàn để đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi chịu trách nhiệm về việc chỉ đạo, giám sát và thực hiện cuộc kiểm toán của Tập đoàn.

Chúng tôi trao đổi với Ban quản trị đơn vị về phạm vi và thời gian dự kiến của cuộc kiểm toán cũng như các phát hiện kiểm toán quan trọng, bao gồm bất kỳ khiếm khuyết đáng kể nào trong hợp đồng nội bộ mà chúng tôi xác định được trong quá trình kiểm toán.

Chúng tôi cũng cung cấp cho những người chịu trách nhiệm quản trị một tuyên bố rằng chúng tôi đã tuân thủ các yêu cầu đạo đức liên quan liên quan đến tính độc lập và trao đổi với họ về tất cả các mối quan hệ và các vấn đề khác có thể được cho là hợp lý về tính độc lập của chúng tôi và các biện pháp bảo vệ liên quan nếu có thể.

 

BÁO CÁO THU NHẬP TỔNG HỢP

Ghi chú Tới ngày 31/12/2019
(đv: triệu đô)
Tới ngày 31/12/2018
(đv: triệu đô)
Doanh thu 6 8.261 6.824
Chi phí bán hàng 7 (7.291) (4.812)
LỢI NHUẬN GỘP 970 2.012
Chi phí hành chính 8 (3.019) (2.358)
Chi phí thương mại 9 (109) (354)
Thu nhập hoạt động khác 10 481 260
Chi phí hoạt động khác 11 (805) (344)
Lỗ từ các hoạt động điều hành (2.482) (784)
Thu nhập đầu tư 12 644 174)
Chi phí tài chính 13 (150) (54)
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính 494 120
Chênh lệch tỷ giá hối đoái, ròng 624 383
Phần tổn thất vốn chủ sở hữu của công ty liên kết được hạch toán 18 (412) (513)
LỖ TRƯỚC THUẾ (1.776) (1.560)
Lợi tức thuế thu nhập 14 93 17
LỖ RÒNG TRONG NĂM (1.683) (1.543)
Tổng thu nhập khác/(lỗ)
Tổng thu nhập khác/(lỗ) sau đó có thể được phân loại lại thành lãi hoặc lỗ
Chênh lệch bản dịch ngoại tệ 849 1.639
TỔNG VỐN LỖ TRONG NĂM (834) (3.182)
Các thuyết minh kèm theo từ trang 13 đến trang 54 là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này.
Được dịch bởi: Đoàn Mai Thu  30/04/2020

 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

TÀI SẢN Ghi chú 31/12/2019
(đv: triệu đô)
31/12/2018
(đv: triệu đô)
01/01/2018
(đv: triệu đô)
Tài sản dài hạn
Tài sản, nhà máy và thiết bị 15 7.833 4.859 4.570
Chi phí phát triển 32.987 21.331 12.352
Tài sản vô hình 16 4.182 1.833 755
Quyền sử dụng tài sản 17 1.382
Đầu tư vào công ty liên kết 18 1.156 1.061 129
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 14 293 195 196
Tổng tài sản dài hạn 47.833 29.279 18.002
Tài sản lưu động
Tài sản sinh học 1 1 1
Hàng tồn kho 19 5.619 3.437 2.484
Thương mại và các khoản lợi tức khác 20 2.295 198 49
Các khoản ứng trước thuế thu nhập hiện hành 12 12
Các tài sản tài chính khác. 21 8.361 5.785 641
Các tài sản phi tài chính khác 22 3.741 3.226 2.537
Tiền và các khoản tương đương tiền 23 1.177 3.810 2.030
Tổng tài sản hiện tại 21.206 16.469 7.742
TỔNG TÀI SẢN 69.039 45.748 25.744
VỐN CHỦ SỞ HỮU VÀ NỢ PHẢI TRẢ
VỐN CHỦ SỞ HỮU VÀ DỰ PHÒNG
Vốn được phép 24 69.617 45.850 20.277
Phần vốn được phép chưa đăng ký 24 30 2.185
Dự trữ dịch ngoại tệ (790) (1.639)
Tổn thất còn lại (4.865) (3.182) (1.639)
Tổng vốn chủ sở hữu và dự trữ 63.512 41.059 20.823
TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ
Nợ dài hạn
Các khoản cho vay và đi vay 25 639 1.454
Nợ thuê 934
Tổng nợ dài hạn 934 639 1.454
Nợ ngắn hạn
Các khoản cho vay và đi vay 25 655 804
Nợ thuê 490
Thương mại và các khoản phải trả khác 26 1.299 86 168
Trách nhiệm hợp đồng 6 670 1.698 2.569
Nợ phi tài chính khác 27 1.479 1.192 730
Tổng nợ ngắn hạn 4.593 4.050 3.467
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ 5.527 4.689 4.921
TỔNG VỐN CHỨNG KHOÁN VÀ NỢ PHẢI TRẢ 69.039 45.748 25.744
Các thuyết minh kèm theo từ trang 13 đến trang 54 là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này.
Được dịch bởi: Đoàn Mai Thu  30/04/2020

 

Nguồn: https://rsw-systems.com/assets/files/shares/documents-2020/7.08.2020/BDO_Auditor_Report.pdf

Xem thêm: Tìm hiểu Cơ quan bảo vệ quyền lợi NĐT Skyway

 

#SkyWay#Unitsky​#SkyWorldCommunity
uSky | Giải pháp giao thông vận tải thế giới

 

nut dang ki kenh 2

Đăng ký tài khoản ngay để được hỗ trợ về đầu tư và tham gia các nhóm NĐT nhận sự trợ giúp của tất cả các cổ đông SkyWay trên khắp Việt Nam.

Hãy tận dụng cơ hội đầu tư vào một dự án toàn cầu, dự án đã cho cả thế giới thấy sự hiệu quả và cần thiết của mình.

Trả lời